Общи условия

I. Споразумение за ползване, дефиниции

Приложението Събскрайб БГ („Приложението“), уебсайтът subscribe.bg („Уебсайтът“), както и инкорпорираното в тях съдържание представляват интелектуалната собственост на “Ай Си Ес Технолоджис” ООД („Доставчикът“) и всяко лице („Клиентът“), което желае да получи достъп до тях, се съгласява с настоящите условия за тяхното ползване.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението според дадената им в скоби първоначална дефиниция.

II. Предмет на договора

1. Чрез Приложението и Уебсайта Доставчикът срещу заплащане предоставя на Клиента комплекс от ресурси и услуги („Услугите“), които включват:

1.1. Създаване и персонализация на Клиентски профил посредством регистрация;

1.2. Управление на мобилни маркетингови кампании, включително възможности за разпращане на мобилни съобщения до крайни потребители;

1.3. Услуги, свързани с анализ на кампаниите или техните резултати;

1.4. Други услуги, които Доставчикът развива и обогатява.

2. Използването на Услугите чрез Уебсайта и Приложението е възможно само след предварителна регистрация, създаване на профил на Клиента, избор на Услуга или набор от Услуги, избор на ценови план и заплащане на дължимата цена.

3. Клиентът е длъжен да си подсигури необходимите му за осъществяване на достъп до Услугите техническо оборудване и интернет свързаност. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на техническото оборудване от Клиента (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

III.  Приложно поле, съгласие с Общите условия

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Клиентите, извършили регистрация за Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с лицата, които не са извършили регистрация, като техните права са ограничени до функционалността на Уебсайта, за която не се изисква регистрация.

2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет адрес subscribe.bg/obshti-usloviya по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта на Доставчика, както и чрез активиране на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

IV. Регистрация, Клиентски профил, индивидуализация и плащане

1. За да може да използва Услугите, Клиентът трябва предварително да се регистрира  чрез

1.1 попълването на предоставената от Доставчика на Уебсайта електронна форма за регистрация, достъпна при активиране на електронния бутон „Регистрация“ или

1.2. активирането на предоставена от Доставчика на телефонен номер на Клиента електронна препратка, водеща до регистрационната форма на Уебсайта; 

1.3. попълването на предоставена от Доставчика на хартиен носител бланка.

2. При регистрацията си Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, както и другите изискуеми в електронната форма на Доставчика данни, съответно да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от всяка тяхна промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно и надлежно.

3. Клиентът се съгласява да не предоставя неверни данни, да не се регистрира под измислена или под чужда самоличност, както и да отразява настъпилите промени в срок. Доставчикът може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре, временно или напълно, без предизвестие предоставянето на Услугите на Клиент, за когото има информация или може да направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди данни.

4. При регистрацията си Клиентът посочва желаното от него Клиентско име, което получава, стига същото да е налично и свободно. Наред с Клиентското име, Клиентът посочва и валиден имейл адрес, на който получава електронна препратка към своя профил, както и автоматично генерирана от Доставчика парола. Със своите Клиентско име и парола регистрираният Клиент получава достъп до Клиентския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите.

5. Клиентското име представлява уникален буквен (на латиница) или буквено-цифров код, чрез който Клиентът се индивидуализира при ползването на Услугите. Клиентът се задължава да не избира Клиентско име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на марка или други права на интелектуална собственост.

6. Заедно с Клиентското име за достъп до Клиентския профил на Клиента служи паролата, която представлява буквено-цифров код, и която Клиентът се задължава да не разкрива пред трети лица. В случай на загуба или неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Доставчика. Клиентът също така е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Клиентското име и паролата.

7. Клиентският профил представлява обособен раздел, находящ се на Уебсайта и съдържащ информация за регистрирания Клиент, която последният е предоставил в процеса на своята регистрация, и която се съхранява от Доставчика. Клиентът има правото и задължението да коригира личните си и други данни, предоставени при регистрацията или впоследствие.

8. В процеса на регистрация Клиентът индивидуализира условията на договора си с Доставчика, като избира срока, за който желае да ползва Услугите чрез маркиране на намиращото се в съседство с тях поле. Клиентът приема, че Услугите се предоставят срещу заплащане и след избора си на Услуга или набор Услуги и съответен ценови план се съгласява да заплати дължимата цена по някой от предлаганите от Доставчика начини на плащане.

9. След индивидуализацията по предходната точка IV. 8 и

9.1. при регистрация съобразно точка IV. 1.1 и 1.2 – с маркиране на полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕУУ;

9.2. при регистрация съобразно точка IV. 1.3 – с полагане на подпис в полето „КЛИЕНТ“

Клиентът декларира, че е запознат с индивидуалния си договор, Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Уебсайта и Услугите.

10. Клиентът получава достъп до избраните от него Услуги едва след постъпването на дължимата от него сума при Доставчика, освен ако не е посочено различно в индивидуален договор съобразно точка IV. 1.3. С това процесът на регистрирането му е завършен.

11. Клиентът заявява в Клиентския си профил или по имейл, когато желае да ползва допълнителна Услуга или да възложи на Доставчика допълнителна работа. Доставчикът приема или отказва това със съобщение в Клиентския профил на Клиента или по имейл. С постъпването на съобщение, че заявката за допълнителна Услуга или допълнително възлагане е приета, индивидуалният договор по т. IV. 8. е съответно изменен.

V. Сключване, времетраене и прекратяване на договора

1. Договорът между Доставчика и Клиента поражда действие между страните от момента на (а) използване на някоя от Услугите от Клиента или (б) постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в точка IV. 8, 9 и 10, което от двете настъпи по-рано.

2. Договорът има действие за срока от регистриране на Клиента до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

3. Освен чрез предвидената в точка IV. 3. възможност, договорът се прекратява

3.1. с изтичане на срока, за който Клиентът е платил да ползва Услугите и Доставчикът не е получил ново плащане;

3.2. предсрочно

а) по собствената преценка на Клиента, включително след едностранно изменение размера на дължимото възнаграждение от страна на Доставчика съобразно т. VI. 1, като на клиента не се възстановява каквато и да е част от вече платени за ползването на Услугите суми; 

б) от Доставчика, – при действия на Клиента, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Клиента, като Доставчикът спира достъпа на съответния Клиент до Клиентския му профил, и има право да заличи цялото разположено от Клиента в профила му съдържание от Уебсайта.

5. Доставчикът праща на клиента фактура за всички дължими към датата на прекратяване суми, ако има такива. Клиентът се задължава да извърши плащане в срок от 5 (пет) работни дни, считано от пращането на фактурата.

VI. Промени в общите условия

1. Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на Приложението, Уебсайта и Услугите, в това число и на дължимите за това възнаграждения. Промяната се предхожда от едномесечно уведомление, публикувано на Уебсайта, или изпратено на емейл.

2. Клиентът приема да посещава периодично страницата на Уебсайта, на която се намират Общите условия, за да се запознава с тяхното актуално и валидно издание.

VII. Права и задължения на Клиента

1. Клиентът сам осигурява необходимите му за ползването на Услугите крайни компютърни или други комуникационни устройства и свързаност с интернет.

2. Клиентът има право на достъп до Услугите при спазване на Общите условия. За да може да ползва Услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола в съответната форма на Уебсайта.

3. Клиентът има право да съхранява на Уебсайта на Доставчика Клиентско съдържание под формата на бази данни, списъци, статистики и анализ, или като част от информацията, която въвежда в Клиентския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

4. Клиентът се задължава да не зарежда, да не разполага на Уебсайта и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива в нарушение на българското и европейско законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

VIII. Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Клиента за нормално ползване на Услугите.

2. Доставчикът има правото, но няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва Услугите, като не носи отговорност за Клиентското съдържание, както и за дейността на Клиента във връзка с използването на Услугите.

3. Доставчикът има правото, но няма задължението да извършва наблюдение, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиентите.

4. Доставчикът има правото да поставя на Уебсайта, включително в Клиентския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. 

5. Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, за да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

6. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да премахва Клиентско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

7. Доставчикът има правото, но не и задължението, да използва името и отличителни знаци, в това число марки, на Клиента, за референтни цели.

IX. Отговорност на Доставчика

1. Услугите предоставяни от Доставчика имат комуникационен характер. Разпращането на съдържанието се извършва в сроковете съобразно избрания от Клиента комуникационен канал, като се отчитат технологичните срокове за обработка на изпращаната информация.

2. Ако целостта на Услугите бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на Доставчика, то същият се задължава да я възстанови във възможно най-кратък срок.

3. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на Услугите или на Уебсайта, нито от временната невъзможност те да бъдат достъпени.

4. Доставчикът не носи отговорност за техническата изправност или неизправност на ползваните от Клиента крайни компютърни устройства, методи на свързаност с Уебсайта и Услугите, или за разплащателната система, използвана за плащане на дължими по договор плащания.

X. Интелектуална собственост

1. Достъпното на Уебсайта, Приложението или чрез Услугите съдържание е предмет на авторското право на Доставчика и той запазва всички права върху него.

2. Събскрайб БГ регистрирана според законодателството на Република България марка.

3. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или на цялото съдържание, или на марката Събскрайб БГ, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешението на Доставчика е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от законодателството ред.

XI. Лични данни

 1. Доставчикът обработва лични данни съгласно политиката си за поверителност, достъпна на subscribe.bg/politika-za-poveritelnost

2. Извън хипотезата на точка XI. 1, Клиентът може да възлага обработването на лични данни и Доставчикът може да обработва лични данни на Клиента или на трети лица, предоставени му от Клиента, съобразно условията на индивидуален договор за обработка на данни между Доставчика и Клиента.

XII. Други условия

 1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.